شاکر بودن ولی آن را به زبان نیاوردن مانند آن است که هدیه ای را برای کسی تهیه کنی ولی ندهید.

اگه فلزهستی،فلز قلیای باش حتی اگه فقط یک الکترون داری،اونو باتمام وجودت راحت ومشتاقانه نثارکن.اگه نافلزی و مشتاق الکترونی هالوژن باش_مثل هالوژنها مصرانه برای هدفت تلاش کن.ومثل اونابا یک الکترون قانع باش. زیاده طلبی کارکربن روسیاهه!البته گازنجیب شدن،واز قیل و قال دنیا وسودای جهان رهایی یافتن کارهر کسی نیست.ولی اگه یه نفر به مقام اونابرسه میشه مثل زنون ونئون به اطرافش روشنایی می بخشه روش پرداخت قبض جریمه برای سفر به گذشته ... نیازی به ماشین زمان ندارم من خـستــه با یـک نخ سیـــــــــــــــــــگار و چند پـُـکـــ عمیق هر روز به گــذشتــه سفر میکنم


جدیدترین روش پرداخت قبض جریمه

افسانه هارارهاکن! دوری ودوستی کدام است؟؟ فاصله هایندکه عشق را میبلعند...من اگرنباشم...! دیگرىجایم راپرمیکند.... به همین سادگی!! پرداخت اینترنتی قبض جریمه به کمک سایت ایتور لبخند تو را چند صباحی است ندیدم
یکبار دگر خانه ات آباد،
بگو سیب...


آموزش های لازم برای پرداخت قبض جریمه

لباس پاره مترسک نشان دهنده آن است که در بین عروسک ها هم فرق وجود دارد. پرداخت اینترنتی قبض جریمه سکوت بلندترین تفسیر دوست داشتن است. پس به سکوتم اعتماد کن.


پرداخت قبض جریمه

یکی بود . . . . . . هنوزم هست و همیشه به یادته. پرداخت قبض جریمه یه جهان قاصدک ناز به راهت باشد، بوی گل، نذر قشنگی نگاهت باشد، خداوند شب و روز و تمام لحظات... با همه قدرت خود، پشت و پناهت باشد.

تو گرمای 50 درجه خوزستان رفتم سوپری به طرف میگم بیزحمت 1 بطری آب خنک محبت کنید بهم میگه معدنی باشه و خنک؟؟؟ گفتم پ ن پ نکتار جلبک و کپک باشه و جهنمی